• +371 25 211 221
  • Cēsu iela 31 k-1, Rīga, LV-1012, Latvija
  • info@minicredit.lv

Noteikumi

ĪSTERMIŅA KREDĪTU

vispārējie noteikumi

 

1. Līgumā lietotie termini

Aizdevēja konts – Aizdevēja bankas konti, kas norādīti Līguma, Mājas lapā un/vai Aizņēmējam nosūtītajā Rēķinā.

Aizdevējs – MiniCredit AS, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, vienotais reģ. Nr. 40103260762, juridiskā adrese: Cēsu ielā 31 k-1, Rīgā, LV-1012.

Aizdevuma atmaksas datums – Aizdevuma termiņa pēdējā diena, kad Aizņēmējam saskaņā ar Aizdevuma līgumu ir jāveic Aizdevuma atmaksas un Procentu maksājums par Aizdevuma lietošanu.

Aizdevuma Individuālā daļa – Līguma I daļa, kurā ietverta informācija par Aizņēmēju, Aizdevuma summu, GPL un Kopējo atmaksājamo summu.

Līgums un/vai Aizdevuma līgums – šis starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtais Aizdevuma līgums kopā ar Cenrādi un turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem.

Aizdevuma pieteikums – atbilstoši Aizdevuma līguma noteikumiem, Mājas lapā no Lietotāja profila, piezvanot Aizdevējam uz Mājas lapā norādīto Aizdevēja tālruņa numuru, Aizņēmēja izteikta griba (pieprasījums) saņemt no Aizdevēja Aizdevums saskaņā ar Aizdevuma līgumu.

Procenti – Aizdevēja atlīdzība, kuru Aizņēmējs maksā par Aizdevuma lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktai Procentu likmei. Procenti tiek aprēķināti, sākot ar Aizdevuma izsniegšanas pirmo dienu par faktisko Aizdevuma lietošanas dienu skaitu.

Līguma darbības termiņš – Aizdevēja piedāvāts, Aizņēmēja apstiprināts un Speciālajos noteikumos norādīts termiņš, kurš iestājas Aizdevuma līguma spēkā stāšanās dienā un beidzas Aizdevuma atmaksas datumā, kas var tikt atlikts Pagarināšanas gadījumā par Aizdevēja piedāvāto un Aizņēmēja apstiprināto Pagarināšanas termiņa dienu skaitu.

Aizdevums – uz Aizdevuma līguma laiku Aizņēmējam piešķirts īstermiņa kredīts patēriņa, aizdevuma apmērs ir norādīts Līguma Individuālajā daļā.

Aizņēmēja konts – Aizņēmēja vārdā VAS „Latvijas pasts” vai jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā finanšu institūcijā atvērts norēķinu konts, kas norādīts Lietotāja profilā, no kura ir veikta Aizņēmēja reģistrācijas komisijas samaksa vai komisijas maksa par Lietotāja profila maiņu un uz kuru saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem Aizdevējs pārskaita Aizdevumu.

Aizņēmēja reģistrācijas komisija – Komisijas maksa vismaz EUR 0,01 (nulle eiro 1 centa) apmērā, ko saskaņā ar Aizdevuma līguma Vispārīgo noteikumu 1.4.punktu Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu par Aizņēmēja kā Aizdevēja klienta reģistrāciju Mājas lapā.

Aizņēmējs – Aizdevuma līguma 2.11.punktā izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz Aizdevuma līgumu kā Aizņēmējs un kā tāda norādīta Aizdevuma līguma Individuālajā daļā.

Atlaide – Aizdevēja piemērotā atlaide un/vai atvieglojumi Procentu likmei, un/vai Pagarinājuma maksai, un/vai Aizdevumam. Aizdevējs izvieto paziņojumu par atlaides piemērošanu Aizdevēja Mājas lapā un/vai Lietotāja profilā, un/vai Aizņēmējam nosūta paziņojumu par atlaides piemērošanu uz Lietotāja profilā norādīto e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru.

Atmaksājamā summa – naudas līdzekļi, kas sastāv no Aizdevuma summas un Procentiem, ko saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam.

Lietotāja profils – Aizņēmēja personīgā lapa Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek veidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda, paroles un citu autorizācijas parametru ievadīšanas Mājas lapā saskaņā ar Aizņēmēja noteiktiem lietošanas noteikumiem.

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija – saskaņā ar 23.04.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu Par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.

Gada procentu likme (GPL) – Aizdevuma kopējās izmaksas Aizņēmējam, kas ir izteiktas ikgadējos procentos no Aizdevuma kopsummas, ieskaitot Aizdevuma piešķiršanas komisiju un Procentus, izņemot jebkuras Aizdevuma kopējās izmaksas, kas Aizdevējam jāmaksā par jebkuru Aizdevuma līgumā noteikto saistību neizpildi. Gada procentu likme – GPL tiek aprēķināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.

Lēmums par Aizdevuma piešķiršanu – saskaņā ar Aizdevuma līguma 3.punktu izteikta Aizdevēja piekrišana noslēgt Aizdevuma līgumu.

Mājas lapa – Aizdevēja interneta vietne ar adresi www.minicredit.lv, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas, izveido savu Lietotāja profilu, iesniedz pieteikumu un izsaka savu piekrišanu Aizdevuma līgumam.

Parole – Aizņēmēja reģistrācijas procesa laikā atbilstoši Aizdevēja noteiktajām prasībām atbilstoša ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Aizņēmējs apliecina savu identitāti un var izmantot savu Lietotāja profilu, kā arī Līgumā noteiktā veidā un kārtībā iesniedzot Aizdevuma pieprasījumu no Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura vai Lietotāja profilā. Savu paroli Aizņēmējs nedrīkst izpaust un nodot nevienai Trešajai personai.

Pagarināšana – Pušu vienošanās par Aizdevuma atmaksas datuma grozīšanu, pagarinot Aizdevuma lietošanu Aizdevēja piedāvātā kopējā Aizdevuma līguma termiņa ietvaros, līdz ar Pagarināšanu tiek noteikts jauns Aizdevuma atmaksas datums, Pagarināšana stājas spēkā tikai pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis Pagarināšanas maksu saskaņā ar Aizdevuma līguma 9.sadaļu.

Pagarināšanas maksa – Cenrādī norādītā Komisijas maksa, kas ir Procenti par Aizdevuma lietošanu termiņā, par kādu tiek pagarināts Aizdevuma termiņš.

Puse(-s) – Aizņēmējs vai/un Aizdevējs kopā.

Rēķins – Aizdevēja sagatavots rēķins Aizdevuma atmaksai, Procentu u.c. Līguma maksājumu samaksai.

Trešā persona – jebkura persona, kura nav Puse.

Vispārīgie noteikumi – Līguma II daļa redakcijā, kāda ir izvietota Mājas lapā, Lietotāja profilā un nosūtīta Līguma noslēgšanas brīdī uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi.

2. Līguma noslēgšana un Aizdevuma pieprasījums

2.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma noteikumiem.

2.2. Līgumā noteiktajā kārtībā veikta Aizņēmēja reģistrācijas komisijas samaksa apliecina, ka Aizņēmējs vēlas noslēgt Līgumu (-us), kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.

2.3. Lai pieteiktos Līguma noslēgšanai, Aizņēmējs reģistrējas Mājas lapā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Reģistrācijas laikā Aizņēmējs norāda Paroli, ar kuras palīdzību Aizņēmējs turpmāk apliecinās savu identitāti.

2.4. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā bez pienākuma pamatot atteikumu.

2.5. Pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanas un pieteikuma saņemšanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Lietotāja profilā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Līguma noteikumus, kā arī nodrošina Lietotāja profilā pieejamu Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu.

2.6. Lai pabeigtu reģistrāciju, Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju. Aizņēmēja reģistrācijas komisija netiek atgriezta Aizņēmējam.

2.7. Lietotāja profils tiek aktivizēts pēc tam, kad Aizņēmējs pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas veic e-pasta piederības apstiprināšanu atbilstoši Aizdevēja prasībām.

2.8. Pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā, kā arī Līguma noslēgšanas, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam Aizdevuma pieprasījumu šādi:

2.8.1. aizpilda Aizdevuma pieprasījumu Lietotāja profilā, norādot tajā Aizdevuma summu un Aizdevuma termiņu;

2.8.2. iesniedz Pieprasījumu, piezvanot Aizdevējam uz Mājas lapā norādīto Aizdevēja tālruņa numuru un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja pieprasītās ziņas. Iesniedzot Pieprasījumu, zvanīt iespējams arī ne no reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura.

2.9. Reģistrējoties Mājas lapā un/vai iesniedzot Aizdevuma pieprasījumu, Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret Trešajām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā esošais parādnieks parādnieku datu bāzēs vai datu bāzēs kredītvēstures veidošanai, nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju, Aizņēmējs ir iepazinies ar Aizdevuma līguma noteikumiem, un tie saskan ar Aizņēmēja gribu.

2.10. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā un Lietotāja profilā sniegtās ziņas ir patiesas. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmēja norādīto tālruņa numuru, lai sasniegtu Aizņēmēju.

2.11. Lai reģistrētos Mājas lapā un noslēgtu Aizdevuma līgumu, Aizņēmējam ir jāatbilst, un Aizņēmējs apliecina, ka tas visā Aizdevuma līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

2.11.1. Aizņēmējs ir fiziska persona;

2.11.2. Aizņēmējs ir vecumā no 20 līdz 72 gadiem, ieskaitot;

2.11.3. Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā un nodokļu likumos tā tiek uzskatīta par rezidentu;

2.11.4. Aizņēmējam ir atvērts konts VAS „Latvijas pasts” vai jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā finanšu iestādē, ar kuru un ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties;

2.11.5. Aizdevuma pieprasījuma nosūtīšanas laikā un Aizdevuma līguma noslēgšanas laikā Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē.

2.12. Aizdevuma termiņu sāk skaitīt no dienas, kad Aizņēmējs ir pārskaitījis Aizdevumu no sava konta vai izmantojis to atbilstoši Aizņēmēja apstiprinātiem noteikumiem.

3. Lēmums par Aizdevuma piešķiršanu

3.1. Aizdevējs pieņem Lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu un informē par to Aizņēmēju.

3.2. Nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis Aizņēmēja pieteikumu un Aizdevējs to izvērtējis, nepieciešamības gadījumā sazinoties ar Aizņēmēju, kā arī izvērtējis Aizņēmēja kredītvēsturi, Aizdevējs nosūta Lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Aizdevumu uz Aizņēmēja Lietotāja profilu un/vai Aizņēmēja norādīto tālruņa numuru.

3.3. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizdevuma izsniegšanu Aizņēmējam. Aizdevējam nav pienākums pamatot savu lēmumu. Ja Aizdevuma izsniegšanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.

3.4. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam izsniegt Aizdevumu, Aizdevuma līgums nestājas spēkā.

3.5. Pēc veiksmīgas reģistrācijas Mājas lapā Aizņēmējam ir tiesības pieteikties aizdevumiem neierobežotu reižu skaitu. Aizdevējs ir tiesīgs neizskatīt Aizdevuma pieprasījumu un nepieņemt Lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu, ja Aizņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Aizdevēju noslēgto Aizdevuma līgumu noteikumiem.

4. Līguma noslēgšana un Aizdevuma izsniegšana

4.1. Aizdevuma līgums stājas spēkā brīdī, kad Aizdevējs ir pieņēmis Lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu un ir izsniedzis Aizdevumu atbilstoši Līguma noteikumiem.

4.2. Aizdevuma pieteikums un Aizņēmēja reģistrācijas komisijas samaksa apliecina, ka Aizņēmējs vēlas saņemt Aizdevumu saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem, kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Aizdevuma līguma noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.

4.3. Aizdevējs izsniedz Aizdevumu Aizņēmējam, pārskaitot to uz Aizņēmēja kontu. Ar minētā pārskaitījuma veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevumu. Puses var vienoties par savādāku Aizdevuma izsniegšanas kārtību.

4.4. Noslēgtais Aizdevuma līgums tiek glabāts Aizdevēja datu bāzē faila formātā ne mazāk kā 3 (trīs) gadus pēc noslēgšanas dienas. Pēc Aizņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, kas nosūtīts uz Aizdevēja pasta vai e-pasta adresi, Aizdevuma līguma noraksts 10 (desmit) darba dienu laikā tiks nosūtīts uz Aizņēmēja pieteikumā norādīto e-pasta adresi vai dzīvesvietas adresi.

5. Gada procentu likme

5.1. Gada procentu likme ir Aizdevuma kopējās izmaksas Aizņēmējam, kas ir izteiktas ikgadējos procentos no Aizdevuma kopsummas, izņemot jebkuras Aizdevuma kopējās izmaksas, kas Aizdevējam jāmaksā par jebkuru Aizdevuma līgumā noteikto saistību neizpildi, kas tiek aprēķināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.12.2011. noteikumiem Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.

6. Atteikuma tiesības

6.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Aizdevuma līguma 14 kalendāro dienu laikā no Aizdevuma līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Aizdevējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi vai arī elektroniski uz Aizdevēja e-pasta adresi – info@minicredit.lv.

6.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

6.2.1. Aizdevēja nosaukumu, juridisko adresi;

6.2.2. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

6.2.3. dokumenta nosaukums „iesniegums”;

6.2.4. paziņojumu par atkāpšanos no Aizdevuma līguma un pirmstermiņa Aizdevuma atmaksu;

6.2.5. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

6.2.6. Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu.

6.3. Ja Aizņēmējs izmanto Aizdevuma līgumā paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam ir pienākums 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Aizdevējs ir saņēmis Aizņēmēja rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, bet ne vēlāk kā līdz Aizdevuma atmaksas termiņam, atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu, kā arī samaksāt Aizdevējam Procentus, kas aprēķināti par faktisko Aizdevuma lietošanas laiku.

6.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Aizdevuma atmaksu un  Procentu samaksu, proporcionāli izmantotajam laika periodam.

7. Procentu apmērs par Aizdevuma lietošanu

7.1. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus saskaņā ar Aizdevēja piedāvātu, Aizņēmēja apstiprinātu un Līguma Individuālajā daļā norādīto apmēru.

7.2. Aizdevuma kopējās izmaksas atbilst GPL, kas tiek aprēķinātas saskaņā ar LR Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” izmantojot Procentu likmi.

7.3. Aizdevējs, piemērojot Atlaidi, ir tiesīgs samazināt Aizdevuma pamatsummu un/vai Procentus.

8. Aizdevuma atmaksa un Procentu samaksa

8.1. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevumu, kā arī maksā Procentus saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem un Aizdevēja izrakstīto Rēķinu.

8.2. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Rēķinu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto Aizņēmēja faktiskās dzīves vietas adresi vienkāršā pasta sūtījuma veidā un/vai e-pasta adresi, savlaicīgi pirms Aizdevuma atmaksas datuma. Ja Aizņēmējs 6 (sešu) kalendāro dienu laikā no pēdējās dienas, kad Aizdevējam bija jānosūta Rēķins, nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstisku lūgumu izsniegt Rēķinu, uzskatāms, ka Aizņēmējs to ir saņēmis.

8.3. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski, un tas ir derīgs bez paraksta. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtais Rēķins ir tikai informatīva rakstura un Rēķina nesaņemšanas gadījumā veic maksājumu Aizdevuma atmaksas un Procentu samaksas datumā saskaņā ar Aizdevuma līgumu.

8.4. Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta Aizdevuma valūtā. Ja kāda no Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta citā valūtā nekā Aizdevuma valūtā, tiek veikta valūtas, kurā tiek veikts maksājums, konvertācija uz Aizdevuma valūtu. Kurss ir atbilstošs tās Aizdevēja bankas Aizdevuma valūtas pārdošanas kursam, uz kuras kontu tiek pārskaitīts Aizdevums pie Aizdevuma atmaksas, dienā, kad tiek veikts pārskaitījums.

8.5. Visus no Aizdevuma līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu.

8.6. Aizdevuma līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājumu saistības ir izpildītas ar brīdi, kad maksājumu summas ir ieskaitītas Aizdevēja kontā.

8.7. Aizdevums var tikt apmaksāts ar vienu vai ar vairākiem maksājumiem līdz Aizdevuma līguma termiņa beigām.

8.8. Aktuālā informācija par Aizdevuma atmaksu, Procentu samaksu, aprēķinātajām nokavējuma procenta, līgumsoda summām un cita ar Aizdevuma līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja profilā.

8.9. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Aizdevuma līgumu, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu un apmaksājamā Rēķina numuru. Ja par veicamo maksājumu Aizņēmējs nav saņēmis Rēķinu, tad Aizņēmējam ir pienākums norādīt Aizdevuma līguma noslēgšanas datumu.

8.10. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības piemērot līgumsodu un/vai nokavējuma procentus Aizņēmējam saskaņā ar Aizdevuma līgumu.

8.11. Ja Aizņēmējs ir kavējis aizdevuma atmaksu un Aizņēmējs šo apmaksu veic pakāpeniski, tad parāda summa tiek dzēsta sekojošā secībā: sākumā Procenti par aizdevuma lietošanu, tad nokavējuma procenti, tad Aizdevuma pamatsumma, citi maksājumi, kuri Aizņēmējam jāmaksā, saskaņā ar Aizdevuma līgumu un tad līgumsods.

8.12. Aizņēmējs ir tiesīgs veikt pilnīgu Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms Aizdevuma atmaksas datuma. Šādas pirmstermiņa izpildes gadījumā Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevumu un samaksā Procentus proporcionāli izmantotajam laika periodam. Aizņēmējam par tiesību izmantošanu pildīt kredīta saistības pirms noteiktā termiņa nav rakstiski vai kādā citā veidā jāinformē Aizdevējs. Šāda atmaksāšana apliecinās Aizņēmēja īstu gribas izteikumu veikt pilnīgu Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms Aizdevuma atmaksas datuma.

9. Aizdevuma atmaksas termiņš

9.1. Par Aizdevuma summas atmaksas termiņu Puses vienojas pie attiecīgas Aizdevuma summas izmaksas pieprasīšanas. Vienošanās par termiņu notiek, Aizņēmējam iesniedzot aizdevuma pieteikumu un Aizdevējam to apstiprinot Līgumā noteiktajā kārtībā. Termiņš tiek norādīts Aizdevuma summas izsniegšanas apstiprinājumā. Aizdevuma summas atmaksas termiņu sāk skaitīt no dienas, kad Aizņēmējs ir saņēmis attiecīgo Aizdevuma summu.

9.2. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Pagarināšanu.

9.3. Aizdevuma summas atmaksas termiņu iespējams pagarināt, ja Aizņēmējs veic Pagarināšanas Procentu maksājumu Cenrādī vai Lietotāja profilā norādītajā apmērā, pārskaitot to uz Aizdevēja kontu. Aizņēmējam ir pienākums norādīt, ka maksājuma mērķis ir „rēķina Nr. (norādīt rēķina numuru), termiņa pagarinājums un attiecīgo pagarinājuma dienu skaitu”. Pēc Pagarināšanas maksas saņemšanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam paziņojumu par Aizdevuma termiņa pagarināšanu vai pagarināšanas atteikumu uz Aizņēmēja mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai izvietojot paziņojumu Lietotāja profilā. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Pagarināšanu, nepamatojot atteikumu.

9.4. Aizdevuma līgumu ir iespējams pārjaunot, Aizņēmējam veicot darbības Lietotāja profilā noteiktajā kārtībā.

9.5. Ar Līguma pārjaunojumu ir uzskatāms, ka Aizņēmējs ir saņēmis jaunu Aizdevumu, lai segtu no iepriekšējā līguma izrietošās saistības.

10. Pušu tiesības un pienākumi

10.1. Aizņēmējam ir tiesības izmantot Aizdevumu jebkādam likumīgam mērķim.

10.2. Aizņēmējs apņemas savlaicīgi atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu un samaksāt Procentus atbilstoši Aizdevuma līgumam un Rēķinam, līdz Aizdevuma atmaksas datumam veicot pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu. Ja Aizdevuma atmaksas datums iekrīt sestdienā, svētdienā vai likumā noteiktā svētku dienā, Aizņēmējs veic maksājumu nākamajā vairākuma valsts iestāžu darba dienā pēc Aizdevuma atmaksas datuma.

10.3. Ja mainās Aizņēmēja reģistrācijas laikā uzrādītais Aizņēmēja konts vai mainās jebkura cita Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtā informācija, Aizņēmējs nekavējoties veic Lietotāja profilā izmaiņas un ievada Lietotāja profilā aktuālo informāciju, informējot par to Aizdevēju, nepieciešamības gadījumā samaksājot Komisijas maksu par datu izmaiņu Lietotāja profilā atbilstoši Aizdevēja norādījumiem.

10.4. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (t.sk., Lietotāja profila lietotāja vārds un Parole) nenonāktu Trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

10.5. Aizdevējam ir pienākums bez maksas, saņemot attiecīgu pieprasījumu, nosūtīt Aizņēmējam uz Aizdevuma pieteikumā norādīto e-pastu Aizdevuma atmaksas aprēķinu, norādot maksājumus, kas jāveic Aizņēmējam, to veikšanas periodus, katra maksājuma atšifrēšanu, atspoguļojot Aizdevuma kopējās summas atmaksu un Procentus.

11. Atbildība

11.1. Aizņēmējs atbild Aizdevējam par reģistrācijas laikā, Lietotāja profilā un Aizdevuma pieprasījumā minēto, kā arī saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību.

11.2. Ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, Aizņēmējs maksā Aizdevējam līgumsodu 1% apmērā no kavētās pamatsummas maksājumu daļas par katru kavējuma dienu līdz tas sasniedz maksimālo līgumsoda apmēru – 10% no pamatsummas, pēc tam maksājot nokavējuma procentus 0.1% virs procentu likmes, kas piemērota Procentu maksas par Aizdevuma lietošanu aprēķinā.

11.3. Ja Aizņēmējs kavē noteiktos maksājumus vismaz 7 dienas, skaitot no Aizdevuma un Procentu maksāšanas termiņa iestāšanās dienas, Aizdevējs ir tiesīgs izsūtīt Aizņēmējam rakstveida paziņojumu ar atgādinājumu par parāda esamību un aicinājumu labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā un Lietotāja profilā norādīto faktiskās dzīvesvietas adresi.

11.4. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parasto vai ierakstīto vēstuli ar atgādinājumu par parāda esamību un aicinājumu labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā EUR 7.00 apmērā.

11.5. Līgumsoda un/vai nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma izpildīt Aizdevuma līgumā minētās saistības.

11.6. Ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas Aizdevuma līgumā noteiktās saistības, Aizdevējs ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja tiesībām nodot Aizņēmēja personas datus apstrādei Trešajām personām, kā arī uz citu valsti, kā arī Aizdevēja saistītajiem uzņēmumiem.

11.7. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, t.sk. elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Aizdevuma līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

11.8. Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, mobilā tālruņa īsziņas (SMS) aizkavēšanās vai mobilā tālruņa īsziņas (SMS) pilnīgas vai daļējas teksta izzušanas dēļ, patiesībai neatbilstošas vai kļūdainas mobilā tālruņa īsziņas (SMS) nosūtīšanas dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

11.9. Aizņēmējs, noslēdzot ar Aizdevēju Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Aizdevēja izsniegto Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā iekļauto informāciju, saprot to, apzinās tās saturu un jēdzienu.

12. Aizņēmēja datu apstrāde

12.1. Aizņēmējs ir LR Datu valsts inspekcijā reģistrēts personas datu apstrādes pārzinis, tā darbības un datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. LR Datu valsts inspekcijā ir reģistrēti personas datu operatori.

12.2. Aizņēmējs ir informēts un piekrīt, ka Līguma darbības laikā Aizdevējs apstrādās datus (t.sk. vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, telefona nr.) par Aizņēmēju, t.i., ievāks, uzglabās, reģistrēs, ievadīs, nodos, pārraidīs u.c., tā Aizdevuma summām un tā saistībām pret Aizdevēju, ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju (kredītspēju); veidot Aizņēmēja kredītvēsturi gan par izpildītajām, gan neizpildītajām saistībām; nodrošināt godprātīgu aizņemšanos un disciplinēt Aizņēmēju pret uzņemtajām saistībām; nodrošināt citiem Aizņēmēja kreditoriem viņu tiesību aizsardzības interesēs iepazīties ar Aizņēmēja kredītvēsturi un Aizņēmēja vēsturisko maksāšanas disciplīnu pret Aizdevēju, kā arī Aizņēmēja aktuālajām saistībām pret Aizņēmēju.

12.3. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Līguma ietvaros apstrādātos datus ir tiesīgs nodot Trešajām personām (SIA „Paus Konsults”, SIA „Creditreform Latvija”, SIA „Julianus Inkasso Latvija”, SIA "Gelvora", SIA "Creditinfo Latvija" u.c.) un saņemt datus no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām un apstrādāt tos.

12.4. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs, lai piešķirtu Aizdevumu, iegūs, precizēs un citādi apstrādās Aizņēmēja datus, lai noteiktu Aizņēmēja identitāti, pārbaudītu Aizņēmēja datu pareizību, novērtētu Aizņēmēja maksātspēju, t.sk. pieprasītu izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par ienākumiem un apdrošināšanas periodiem un piekrīt, ka VSAA sniedz šādu informāciju Aizdevējam.

13. Konfidencialitāte

13.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Aizdevuma līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tikai normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.

13.2. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Aizdevuma līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas jebkurai Trešajai personai pēc savas izvēles.

13.3. Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju Aizdevēja mātes sabiedrībai, tā valdošajai sabiedrībai un jebkurām valdošās sabiedrības atkarīgajām sabiedrībām, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Aizdevējs, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai.

14. Līguma termiņš un vienpusēja izbeigšana

14.1. Līgums ir noslēgts un darbojas līdz pilnīgai tajā pielīgto saistību abpusējai izpildei.

14.2. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to iesniedzot rakstveida paziņojumu Aizdevējam un pirms Līguma izbeigšanas veicot visus no Līguma izrietošos maksājumus, t.i., saņemto Aizdevuma summas atmaksu, Procentu samaksu proporcionāli izmantotajam laika periodam, kā arī citus no Līguma izrietošos maksājumus. Paziņojums par atkāpšanos no Līguma stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs ir veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju par visām no Līguma izrietošajām saistībām.

14.3. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Aizdevuma līguma un pieprasīt Aizņēmējam Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:

14.3.1. Aizņēmējs ilgāk par 14 kalendārām dienām kavē Aizdevuma līgumā un Rēķinā noteikto Aizdevuma atmaksu un Procentu samaksu;

14.3.2. Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju;

14.3.3. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Aizdevuma līguma un pieprasīt Aizņēmējam Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms termiņa ikvienā šādā gadījumā: pret Aizņēmēju tiek celta mantiska rakstura prasība šķīrējtiesā vai tiesā, kas novērtējama naudas summā, kas pārsniedz Aizdevumu, vai tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegto Aizdevumu, vai pret Aizņēmēju tiek uzsākta piedziņa;

14.3.4. ir konstatējamas Aizņēmēja faktiskas maksātnespējas pazīmes vai iesniegts tiesā fiziskās personas maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums attiecībā uz Aizņēmēju.

14.4. Aizdevēja atkāpšanās gadījumā Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Aizdevuma līgumu pienākošās naudas summas, t.sk. Aizdevuma summu,  Procentus par Aizdevuma summas izmantošanu, nokavējuma procentus, līgumsodu un citus maksājumus, kuri Aizņēmējam jāmaksā Aizdevējam saskaņā ar Aizdevuma līgumu.

15. Citi noteikumi

15.1. Aizdevuma līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Šādi nosūtītam Aizdevuma līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses.

15.2. Piedāvājumu Aizdevuma līguma grozījumiem un papildinājumiem, redakcijā, kāda ir nosūtīta uz Aizņēmēja e-pasta adresi vai redakcijā, kāda ir publicēta Lietotāja profilā Aizdevuma pieprasījuma iesniegšanas brīdī pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas nosūta uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Aizņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no piedāvājuma saņemšanas rakstveidā pieņem piedāvājumu, noraida vai sniedz savu piedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Aizdevējs. Par izmaiņām, kas attiecas uz no Aizdevuma līguma izrietošo maksājumu veikšanu, Aizdevējs informē Aizņēmēju individuāli 30 kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās.

15.3. Aizdevuma līgums darbojas un minimālais darbības termiņš ir līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevumu, samaksājis Aizdevējam Procentus, nokavējuma procentus, līgumsodu, ja tādi tikuši piemēroti, kā arī citus maksājumus, kuri Aizņēmējam jāmaksā Aizdevējam saskaņā ar Aizdevuma līgumu.

15.4. Aizdevējam ir tiesības cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības pret Aizņēmēju trešajām personām bez Aizņēmēja piekrišanas.

15.5. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Aizdevuma līgumā vai Aizņēmēja reģistrācijas laikā.

15.6. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Rēķinu, uzskatāma par saņemtu 10. kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par vēstules pieņemšanu pastā.

15.7. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Aizdevuma līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.8. Aizņēmēja kā patērētāja tiesību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, adrese: Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010.

 

* * *

Kontakti
Nosaukums: MiniCredit AS
Tālrunis.: +371 25 211 221
E-pasts: info@minicredit.lv
Reģistrācijas numurs 40103260762
Adrese Cēsu iela 31 k-1, Rīga, LV-1012, Latvija
Pieteikumi
Bez pārtraukuma (24h/7)
Darba laiks
Pr.-Pt. 08- 17. S., Sv. brīvs
Bankas konts
Swedbank : lūdzam veikt maksājumus uz AS "Citadele banka" konta Nr. LV97PARX0013292440001
MiniCredit AS, 40103260762 :
Citadele : LV97PARX0013292440001
Luminor (DNB) : LV43RIKO0002013164103
Luminor (Nordea) : LV56NDEA0000083446607
Norvik : LV90LATB0002010129487
Kredīta atmaksāšanas kārtība
Pārskaitīt rēķina summu uz jebkuru augstāk norādīto konta numuru.
MiniCredit:
Latvijā