Kredītlīnijas līguma vispārējie noteikumi

1. Līgumā lietotie termini
Aizdevēja konts – Aizdevēja konti, kas atvērti bankās vai maksājumu iestādēs un norādīti Līgumā, Mājas lapā un/vai Aizņēmējam nosūtītajā Rēķinā.
Aizdevējs – MiniCredit AS, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, vienotais reģistrācijas numurs 40103260762, juridiskā adrese: Cēsu ielā 31 k-1, Rīgā, LV-1012.
Aizdevēja starpnieks – fiziska vai juridiska persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros piedāvā Aizņēmējam un iepazīstina to ar Aizdevēja piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī sniedz palīdzību Aizņēmējam, veicot citus ar Līgumu saistītus sagatavošanas darbus. Gadījumā, ja Aizņēmējs izvēlas Aizdevēja pakalpojumu, izmantojot Aizdevēja starpnieka pakalpojumu, tas tiek norādīts Līgumā.
Aizdevuma Individuālā daļa – Līguma I daļa, kurā ietverta informācija par Aizņēmēju, Aizdevuma summu, Minimālo maksājuma summu, Procentiem, un GPL.
Aizdevuma pieteikums – Aizņēmēja izteikta griba (pieprasījums) saņemt no Aizdevēja Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, Aizdevējs pieņem Aizdevuma pieteikumus: (1) klātienē; (2) pieņemot pieteikumus Aizdevēja Mājas lapā vai Aizdevēja mobilajā aplikācijā no Aizņēmēja Lietotāja profila; (3) pieņemot pieteikumus pa tālruni, Aizdevējam piezvanot uz Aizdevēja tālruņa numuru, kas norādīts Mājas lapā. Aizdevēja pieteikums tiek izveidots no datiem, kurus Aizņēmējs iesniedz katra Aizdevuma pieteikuma noformēšanas brīdī. Aizņēmējam ir pienākums pirms Aizdevuma pieteikuma iesniegšanas pārbaudīt visus datus, kas norādīti Lietotāja profilā par Aizņēmēju un nosūtīt Aizdevējam informāciju no Lietotāja profila vai no savas reģistrētās e-pasta adreses par jauniem Aizņēmēja personīgajiem datiem, kontakta, ienākumus un izdevumus apliecinošo informāciju.
Aizdevums – Aizņēmējam izsniegtā un neatmaksātā Kredītlīnijas limita summa vai tās daļa, kuru Aizņēmējs ir tiesīgs lietot līdz Kredītlīnijas termiņa beigām.
Aizņēmēja konts – Aizņēmēja vārdā VAS „Latvijas pasts” vai jebkurā Latvijas Republikā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, kas norādīts Lietotāja profilā un no kura ir saņemts Aizņēmēja reģistrācijas komisijas maksas vai komisijas maksas par grozījumiem Lietotāja profilā maksājums, Aizdevējs izsniedz Aizdevumu ar pārskaitījumu uz Aizņēmēja kontu.
Aizņēmēja reģistrācijas komisija – Komisijas maksa vismaz EUR 0,01 (nulle eiro 1 centa) apmērā, ko Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu par Aizņēmēja kā Aizdevēja klienta reģistrāciju Mājas lapā.
Aizņēmējs – Līguma Vispārējo noteikumu 2.11.punktā izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz Līgumu kā Aizņēmējs un kas norādīta kā Aizņēmējs Līguma Individuālajā daļā.
Atlaide – Aizdevēja piemērotā atlaide un/vai atvieglojumi Procentu likmei vai citiem Līgumā paredzētiem maksājumiem. Aizdevējs izvieto paziņojumu par atlaides piemērošanu Aizdevēja Mājas lapā un/vai Lietotāja profilā, un/vai Aizņēmējam nosūta paziņojumu par Atlaides piemērošanu uz Lietotāja profilā norādīto e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru.
Avanss – Aizņēmēja Aizdevēja kontā iemaksātā naudas summa, kas saņemta pirms Līgumā paredzētā maksājuma termiņa iestāšanās vai pārsniedz Līgumā paredzētā maksājuma summu. Avansa summa tiek uzskaitīta atsevišķi un bez atsevišķiem Aizņēmēja norādītajiem var tikt ieskaitīta Aizņēmēja no Līguma izrietošo saistību izpildei brīdī, kad iestājas Līgumā paredzētā maksājuma termiņš. Aizņēmējs, iesniedzot Aizdevējam rakstisku paziņojumu Līgumā paredzētā kārtībā, ir tiesīgs sniegt norādījumus ieskaitīt Avansu vai tā daļu Aizdevuma pirmstermiņa atmaksai, tādā gadījumā Aizņēmējam ir pienākums vispirms segt aprēķinātos Procentus.
Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija – saskaņā ar 23.04.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu Par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.
Gada procentu likme (GPL) – Aizdevuma kopējās izmaksas Aizņēmējam, kas ir izteiktas ikgadējos procentos no Aizdevuma kopsummas, ieskaitot Aizdevuma piešķiršanas komisiju un Procentus, izņemot jebkuras Aizdevuma kopējās izmaksas, kas Aizdevējam jāmaksā par jebkuru Līgumā noteikto saistību neizpildi. Gada procentu likme – GPL tiek aprēķināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta  25.10.2016. noteikumiem Nr.691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.
Komisijas maksa – Aizdevēja noteikta Komisijas maksa par Līguma un/vai grozījumu pieteikuma izskatīšanu un noformēšanu.
Kredītlīnijas limits – Aizdevēja Līguma ietvaros Aizņēmējam piešķirtā maksimālā Aizdevuma summa atjaunojamas kredītlīnijas veidā. Pēc Aizņēmēja atsevišķa pieprasījuma Aizdevējs izsniedz Aizdevuma summu līdz Kredītlīnijas limita apmēram, veicot Līguma pārjaunojumu un nosakot jaunu Kredītlīnijas termiņu un Minimālo maksājuma summu. Pusēm vienojoties, Kredītlīnijas limits var tik palielināts.
Kredītlīnijas termiņš – Aizdevēja piedāvāts, Aizņēmēja apstiprināts un Līguma Individuālajā daļā norādīts Kredītlīnijas atmaksas termiņš, izteikts mēnešos vai noteikta datuma veidā, termiņš sākas no Aizdevuma izsniegšanas dienas un beidzas dienā, kad Aizdevums ir pilnībā atmaksāts. Kredītlīnijas termiņš var tikt mainīts, Pusēm vienojoties par Līguma grozījumiem vai pārjaunojumu, tādā gadījumā Līguma grozījumos vai pārjaunojuma līgumā mēnešos norādītais Kredītlīnijas termiņš tiek skaitīts no izmaiņu dokumenta datuma. Kredītlīnijas termiņš iestājas pirms Līgumā noteiktā datuma gadījumā, kad Aizņēmējs ir nokavējis Minimālā maksājuma summas maksājumu vairāk par 14 dienām, 15. (piecpadsmitajā) dienā no Aizdevēja rakstiska paziņojuma nosūtīšanas dienas. Kredītlīnijas termiņa pēdējā dienā Aizņēmējam ir jāveic pilna Aizdevuma atmaksa, Procentu un citu Līgumā paredzēto maksājumu samaksa.
Lēmums par Aizdevuma piešķiršanu – saskaņā ar Vispārējo noteikumu 3.punktu izteikta Aizdevēja piekrišana noslēgt Līgumu un piešķirt Kredītlīniju.
Lietotāja profils – Aizņēmēja personīgā lapa Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek izveidota automātiski un ir pieejama Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda, paroles un citu autorizācijas parametru ievadīšanas Mājas lapā saskaņā ar Aizņēmēja noteiktiem lietošanas noteikumiem. Aizdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam slēgt Lietotāja profilu pēc saviem ieskaitiem, tai skaitā Lietotāja datu drošībai.
Līgums – šis starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtais Kredītlīnijas līgums kopā ar tā pielikumiem un turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem.
Līgumsods – Aizņēmēja maksājums Aizdevējam, ja tas palielina savas saistības, neinformējot par to Aizdevēju, kā arī Aizņēmēja maksājums Aizdevējam par Līgumā paredzētā maksājuma kavējumu. Līgumsods tiek noteikts atbilstoši Cenrādī norādītai fiksētai likmei.
Mājas lapa – Aizdevēja interneta vietne ar adresi www.minicredit.lv, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas, izveido savu Lietotāja profilu, iesniedz Aizdevuma pieteikumus un izsaka savu piekrišanu Līgumam vai tā grozījumiem.
Minimālais maksājums – maksājums, kuru Aizņēmējs maksā Aizņēmējam par Kredītlīnijas lietošanu attiecīgā Procentu perioda ietvaros. Minimālā maksājuma summa pēc tās saņemšanas tiek novirzīta Aizņēmēja no Līguma izrietošo saistību dzēšanai noteiktā saistību dzēšanas secībā. Pirmais Minimālā maksājuma datums iestājas pirmā Procentu perioda pēdējā dienā. Ja Līguma ietvaros tika pieļauts maksājuma kavējums, Aizdevējs vienpersoniski nosaka Minimālo maksājuma summu nākamajiem Procentu periodiem, ņemot vērā Aizdevuma atlikumu, Procentu periodu un citu Līgumā paredzēto kavēto maksājumu summu, tādā gadījumā Minimālā maksājuma summa var atšķirties no Līguma Individuālajā daļā noteiktās.
Nokavējuma procenti – Aizņēmēja maksājums Aizdevējam par Līgumā paredzētā maksājuma kavējumu, kas tiek aprēķināts no kavētās Aizdevuma summas, piemērojot Līguma Individuālajā daļā un/vai Cenrādī noteikto Nokavējuma procentu likmi.
Parole – Aizņēmēja reģistrācijas procesa laikā atbilstoši Aizdevēja noteiktajām prasībām atbilstoša ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Aizņēmējs apliecina savu identitāti un var izmantot savu Lietotāja profilu, kā arī Līgumā noteiktā veidā un kārtībā iesniedzot Aizdevuma pieteikumu no Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura vai Lietotāja profilā. Savu paroli Aizņēmējs nedrīkst izpaust un nodot nevienai Trešajai personai.
Procenti – Aizdevēja atlīdzība, kuru Aizņēmējs maksā par Aizdevuma lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktai Procentu likmei. Procenti tiek aprēķināti, sākot ar Aizdevuma izsniegšanas pirmo dienu par faktisko Aizdevuma lietošanas dienu skaitu Procentu periodā, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.
Procentu likme – Līguma Individuālajā daļā skaitļos izteikta gada procentu likme.
Procentu periods – dienu skaits, kas tiek noteikts Procentu aprēķiniem šādā kārtībā: pirmais periods sākas ar Aizdevuma izsniegšanas dienu un ilgst Līguma individuālajā daļā norādīto dienu skaitu, nākamajā dienā pēc pirmā perioda beigām sākas nākamais periods un ilgst vienu mēnesi, pēdējā perioda beigas sakrīt ar Kredītlīnijas termiņa beigām.
Puse (-s) – Aizņēmējs vai/un Aizdevējs kopā.
Rēķins – Aizdevēja sagatavots rēķins Minimālā maksājuma, Aizdevuma atmaksas, Procentu un/vai citu Līguma maksājumu samaksai.
Trešā persona – jebkura persona, kura nav Puse.
Vispārīgie noteikumi – Līguma II daļa, kas ir spēkā Līguma noslēgšanas brīdī un kuru Aizdevējs ir tiesīgs grozīt vienpusējā kārtībā, izvietojot par to informāciju Mājas lapā un/vai Lietotāja profilā.
2. Līguma noslēgšana un Aizdevuma pieteikuma iesniegšana
2.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma noteikumiem. Pa tālruni iesniegta Aizdevuma pieteikuma gadījumā Puses vienojas par būtiskiem Līguma noteikumiem – Kredītlīnijas limits, Procentu likme un Kredītlīnijas termiņš.
2.2. Lai pieteiktos Līguma noslēgšanai vai Aizdevuma summas saņemšanai līdz piešķirtā Kredītlimita apmēram, Aizņēmējs reģistrējas Mājas lapā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas un veic Aizņēmēja reģistrācijas komisijas maksu. Reģistrācijas laikā Aizņēmējs norāda Paroli, ar kuras palīdzību Aizņēmējs turpmāk apliecinās savu identitāti. Reģistrēts Aizdevējs iesniedz Aizdevuma pieteikumu, neveicot atkārtotu Aizņēmēja reģistrācijas komisijas maksu.
2.3. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā un/vai neaktivizēt to bez pienākuma pamatot atteikumu.
2.4. Pēc Aizdevuma izsniegšanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Lietotāja profilā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Līguma norakstu, kā arī nodrošina Lietotāja profilā pieejamu Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu. Līguma būtiskie noteikumi papildu tiek norādīti maksājuma mērķī, veicot Aizdevuma izsniegšanu.
2.5. Lai pabeigtu reģistrāciju, Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju. Aizņēmēja reģistrācijas komisija netiek atgriezta Aizņēmējam.
2.6. Lietotāja profila aktivēšana var tikt atlika, kamēr Aizņēmējs nav veicis e-pasta piederības apstiprināšanu atbilstoši Aizdevēja prasībām.
2.7. Pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā, kā arī Līguma noslēgšanas laikā Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam Aizdevuma pieteikumu šādi:
2.7.1. aizpilda Aizdevuma pieteikumu Lietotāja profilā, norādot tajā izvēlēto Kredītlīnijas limitu vai Aizdevuma summu un pirmo Procentu perioda beigu datumu (no 5 līdz 30 dienām no Aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienas);
2.7.2. iesniedz Aizdevuma pieteikumu mutiski, piezvanot Aizdevējam uz Mājas lapā norādīto Aizdevēja tālruņa numuru un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja pieprasītās ziņas. Aizdevuma pieteikumu ir iespējams iesniegt, piezvanot arī no tālruņa numura, kas nav norādīts Lietotāja profilā, ja Aizņēmējs var sniegt savas identitātes apliecinājumu atbilstoši Aizdevēja prasībām.
2.8. Reģistrējoties Mājas lapā un/vai iesniedzot Aizdevuma pieteikumu, Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret Trešajām personām, Aizņēmējam nav nenomaksātu parādu, kas reģistrēti parādnieku datu bāzēs vai datu bāzēs kredītvēstures veidošanai, Aizdevums tiek pieprasīts personīgā patēriņa vajadzībām (netiek ņemts par labu Trešajai personai), kā arī nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju.
2.9. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja reģistrācijas un Aizdevuma pieteikuma iesniegšanas laikā Lietotāja profilā ietvertās ziņas ir pilnīgas un patiesas, patiesa un Aizdevējs var paļauties uz Aizņēmēja sniegto informāciju, pieņemot lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu.
2.10. Aizņēmējam ir jāatbilst, un Aizņēmējs apliecina, ka tas visa Līguma darbības laikā būs atbilstošs šādiem kritērijiem:
2.10.1. Aizņēmējs ir fiziska persona;
2.10.2. Aizņēmējs ir vecumā no 20 līdz 72 gadiem, ieskaitot;
2.10.3. Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā un nodokļu likumos tā tiek uzskatīta par rezidentu;
2.10.4. Aizņēmējam ir atvērts konts VAS „Latvijas pasts” vai jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē/filiālē, ka Aizņēmējs ir tiesīgs neierobežoti rīkoties ar tā kontos esošajiem naudas līdzekļiem;
2.10.5. Aizdevuma pieteikuma iesniegšanas laikā un Līguma noslēgšanas brīdī Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē;
2.10.6. Aizņēmējam nav maksājuma kavējumu attiecībā pret Trešajām personām un nepastāv apstākļu Aizņēmēja maksātnespējas procesa ierosināšanai.
2.11. Kredītlīnijas termiņu sāk skaitīt no dienas, kad Aizņēmējs ir pārskaitījis Aizdevumu no sava konta vai Aizņēmējs sāk lietot Aizdevēja piešķirto Aizdevumu (saistību refinansēšanas vai Līguma grozījumu/pārjaunojuma gadījumā bez Aizdevuma izsniegšanas uz Aizņēmēja kontu).
3. Lēmums par Aizdevuma piešķiršanu
3.1. Lēmums tiek pieņemts, kad Aizdevējs ir saņēmis Aizdevuma pieteikumu Līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī visus citus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus (piemēram, personu apliecinoša dokumenta kopiju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par Aizņēmēja ienākumiem, Aizņēmēja bankas konta izrakstu utt.) un Aizdevējs ir izvērtējis Aizņēmēja maksātspēju un kredītvēsturi.
3.2. Ja Līgums tiek noslēgts, izmantojot distances saziņas līdzekļus, Aizdevējs pieņem Lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu un informē par to Aizņēmēju, nosūtot lēmumu uz Aizņēmēja e-pasta adresi, tālruņa numuru un/vai padarot informāciju pieejamu Aizņēmēja Lietotāja profilā. Aizdevējs nepieciešamības gadījumā sazinās ar Aizņēmēju, izmantojot Lietotāja profilā norādīto kontaktinformāciju.
3.3. Ja Līgums tiek noslēgts klātienē, Aizdevējs pieņem Lēmumu un informē par to Aizņēmēju mutiski, tai skaitā, piezvanot pa tālruni un/vai nosūtot informāciju e-pastā.
3.4. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizdevuma izsniegšanu, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevējam nav pienākums sniegt informāciju par atteikuma pamatojumu. Ja Aizdevuma izsniegšanas atteikums pamatots ar kredītbirojā vai parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.
3.5. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam izsniegt Aizdevumu, ir uzskatāms, ka Aizdevējs ir noraidījis Aizdevuma pieteikumu.
3.6. Aizdevējs ir tiesīgs neizskatīt Aizdevuma pieteikumu un noraidīt to, ja Aizņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Aizdevēju noslēgtā aizdevuma līgumu noteikumiem.
4. Līguma noslēgšana un Aizdevuma izsniegšana
4.1. Līgums tiek noslēgts papīra vai elektroniskā formā.
4.2. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Aizdevējs ir pieņēmis Lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu un ir izsniedzis Aizdevumu atbilstoši Līguma noteikumiem.
4.3. Aizdevuma pieteikuma iesniegšana apliecina, ka Aizņēmējs vēlas saņemt Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.
4.4. Aizdevējs izsniedz Aizdevumu Aizņēmējam, pārskaitot to uz Aizņēmēja kontu. Ar minētā pārskaitījuma veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevumu. Puses var vienoties par savādāku Aizdevuma izsniegšanas kārtību saistību refinansēšanas gadījumā vai Aizņēmēja saistību pārjaunošanas gadījumā.
4.5. Līgums, kas noslēgts, izmantojot distances saziņas līdzekļus, tiek glabāts Aizdevēja datu bāzē elektroniskā formātā vismaz 3 (trīs) gadus pēc Līguma noslēgšanas dienas. Pēc Aizņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, kas nosūtīts uz Aizdevēja pasta vai e-pasta adresi, Līgums 10 (desmit) darba dienu laikā tiks nosūtīts uz Aizņēmēja pieteikumā norādīto e-pasta adresi bez maksas vai uz Aizņēmēja dzīvesvietas adresi pēc Aizdevēja izdevumu kompensēšanai nepieciešamās naudas summas saņemšanas.
5. Atteikuma tiesības
5.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Aizdevējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi vai arī elektroniski uz Aizdevēja e-pasta adresi – info@minicredit.lv.
5.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:
5.2.1. Aizdevēja nosaukumu, juridisko adresi;
5.2.2. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
5.2.3. dokumenta nosaukums „iesniegums”;
5.2.4. paziņojumu par atkāpšanos no Līguma un pirmstermiņa Aizdevuma atmaksu;
5.2.5. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
5.2.6. Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu.
5.3. Ja Aizņēmējs izmanto Līgumā paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam ir pienākums 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Aizdevējs ir saņēmis Aizņēmēja rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, bet ne vēlāk kā līdz Aizdevuma atmaksas termiņam, atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu, kā arī samaksāt Aizdevējam Procentus, kas aprēķināti par faktisko Aizdevuma lietošanas laiku.
5.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Aizdevuma atmaksu un Procentu samaksu, proporcionāli izmantotajam laika periodam.
6. Procentu apmērs par Aizdevuma lietošanu
6.1. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus saskaņā ar Aizdevēja piedāvātu, Aizņēmēja apstiprinātu un Līguma Individuālajā daļā norādīto apmēru par attiecīgo Procentu periodu.
6.2. Aizdevuma kopējās izmaksas atbilst GPL, kas tiek aprēķinātas saskaņā ar LR Ministru kabineta25.10.2016. noteikumiem Nr. 691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” izmantojot Procentu likmi.
7. Līgumā paredzēto maksājumu izpilde
7.1. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus un atmaksā Aizdevējam Aizdevumu, veicot Minimālā maksājuma summas maksājumus līdz katra Procentu perioda pēdējai dienai.
7.2. Aizdevējs vienpusējā kārtībā nosaka Minimālā maksājuma summu, informējot par to Aizņēmēju, nosūtot Rēķinu, telefoniski un/vai izvietojot informāciju Lietotāja profilā.
7.3. Minimālā maksājuma summa automātiski tiek palielināta par Nokavējuma procentu, Līgumsoda un citu Līgumā noteikto maksājumu summu, kas maksājama atbilstoši Līguma noteikumiem papildus Aizdevuma atmaksas un Procentu maksājumiem un nav paredzami Līguma noslēgšanas brīdī.
7.4. Jebkurš maksājums virs Minimālās maksājuma summas, kas atliek pēc Nokavējuma procentu, aprēķināto Procentu un citu Līgumā paredzēto maksājumu, kuriem iestājās apmaksas termiņš, dzēšanas tiek ieskaitīts Avansā, kuru Aizdevējs izmanto Līgumā paredzēto maksājumu dzēšanai un kuru Aizdevējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā novirzīt (daļējai) Aizdevuma summas pirmstermiņa dzēšanai.
7.5. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Rēķinu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto Aizņēmēja faktiskās dzīves vietas adresi vienkāršā pasta sūtījuma veidā un/vai e-pasta adresi, savlaicīgi pirms Aizdevuma atmaksas datuma. Ja Aizņēmējs līdz Minimālā maksājuma dienai nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstisku lūgumu izsniegt Rēķinu, uzskatāms, ka Aizņēmējs to ir saņēmis.
7.6. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski, un tas ir derīgs bez paraksta. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtajam Rēķinam ir tikai informatīvs raksturs, kas satur informāciju par Aizņēmēja no Līguma izrietošo saistību atšifrējumu. Rēķina nesaņemšanas gadījumā maksājumi veicami atbilstoši Līguma noteikumiem līdz Līgumā noteiktajam Minimālās maksas datumam.
7.7. Līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta Aizdevuma valūtā. Ja kāda no Līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta citā valūtā nekā Aizdevuma valūtā, tiek veikta valūtas, kurā saņemts maksājums, konvertācija uz Aizdevuma valūtu. Valūtas maiņas kurss tiek noteikts atbilstošs Aizdevēja bankas Aizdevuma valūtas pārdošanas kursam, uz kuru maksājums saņemts, saņemtās maksājuma summas konvertācijas dienā.
7.8. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu, kavētos maksājumus arī uz Aizdevēja pilnvarotā ārpustiesas piedziņas pakalpojuma sniedzēja konta numuru.
7.9. Līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājumu saistības ir izpildītas ar brīdi, kad maksājumu summas ir ieskaitītas Aizdevēja kontā.
7.10. Aizdevums var tikt atmaksāts ar vienu vai ar vairākiem maksājumiem līdz Kredītlīnijas termiņa pēdējai dienai.
7.11. Aktuālā informācija par Minimālā maksājuma summu, aprēķināto Procentu, Nokavējuma procentu, Līgumsoda summām un cita ar Līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja profilā.
7.12. Aizņēmējam ir pienākums, veicot maksājumus saskaņā ar Līgumu, norādīt Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un apmaksājamā Rēķina vai Līguma numuru, kā arī citu informāciju atbilstoši Aizdevēja norādījumiem.
7.13. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības piemērot Līgumsodu un/vai Nokavējuma procentus Aizņēmējam saskaņā ar Līgumu, kā arī ieturēt izdevumus saistībā ar maksājuma izsekošanu Cenrādī noteiktajā apmērā.
7.14. Ja Aizņēmējs ir nokavējis Līgumā paredzēto maksājumu samaksas termiņu un Aizņēmējs veic pakāpenisku parāda atmaksu, tad kavētā maksājuma summa tiek dzēsta sekojošā secībā: (1) Procenti par Aizdevuma lietošanu; (2) Nokavējuma procenti; (3) Aizdevuma (vai tā daļas) atmaksas maksājums, (4) Līgumsods; (5) citi maksājumi, kuri Aizņēmējam jāmaksā saskaņā ar Līgumu vai Aizņēmēja piespiedu saistību izpildi.
7.15. Aizņēmējs ir tiesīgs veikt pilnīgu Aizdevuma atmaksu un Līguma pirmstermiņa saistību izpildi jebkurā brīdī pirms Kredītlīnijas termiņa beigām. Šādas pirmstermiņa izpildes gadījumā Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevumu un samaksā Procentus proporcionāli izmantotajam laika periodam, kā arī citus maksājumus, kas veicami atbilstoši Līguma noteikumiem.
7.16. Aizdevējs, piemērojot Atlaidi, ir tiesīgs samazināt Aizdevuma summas, Procentu un/vai Komisijas maksas apmēru.
8. Līguma grozījumi
8.1. Aizņēmējs var ierosināt Līguma grozījumus, iesniedzot iesniegumu tādā veidā, kādā iesniegts Aizdevuma pieteikums, t.i., izmantojot Aizdevēja akceptētos distances saziņas līdzekļus vai arī personīgi papīra formā.
8.2. Aizdevējs izskata Aizņēmēja pieteiktos Līguma grozījumus un pieņem lēmumu par tiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas, paziņojot savu lēmumu atbilstoši kārtībai, kādā ir paredzēta Lēmuma par Aizdevuma piešķiršanu paziņošana.
8.3. Ja Aizņēmējs piesaka Līguma grozījumus un Aizdevējs piemēro Līguma grozījumu noformēšanas Komisijas maksu, piemēram, Kredītlīnijas termiņa pagarinājuma maksa, tad Aizņēmējam ir pienākumus samaksāt minēto Komisijas maksu pirms Līguma grozījumu noformēšanas, ja vien Puses nevienojas Komisijas maksu apmaksāt, izsniedzot Aizdevējam papildu Aizdevuma summu, no kuras tiek ieturēta Komisijas maksa savstarpēja ieskaita veidā, Aizdevējam neveicos faktisku Aizdevuma izmaksu uz Aizņēmēja kontu.
8.4. Komisijas maksa par Līguma grozījumu pieteikšanu vai noformēšanu ir noteikta Cenrādī vai ar Klientu noslēgtā atsevišķā vienošanās. Aizņēmējs pārskaita Komisijas maksu, ieskaitot to Aizdevēja kontā, maksājuma mērķī norādot Līguma numuru un vārdus “komisijas maksa”.
8.5. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Līguma grozījumus, un Aizdevējam nav pienākuma pamatot tā atteikumu.
8.6. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā grozīt Cenrādi, paziņojot par to Aizņēmējam, tai skaitā ievietojot to Aizņēmēja Lietotāja profilā, vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
8.7. Aizdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā grozīt Kredītlīnijas termiņu vai atkāpties no Līguma, pieprasot Aizdevuma atmaksu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma nosūtīšanas dienas šādos gadījumos:
8.7.1. Aizņēmējs ilgāk par 14 kalendārām dienām kavē jebkura ar Aizdevēju noslēgtā līguma, tai skaitā, minētā Līguma un/vai Rēķina maksājumu;
8.7.2. Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju;
8.7.3. pret Aizņēmēju tiek celta mantiska rakstura prasība šķīrējtiesā vai tiesā, kas novērtējama naudas summā, kas pārsniedz Aizdevumu, vai tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegto Aizdevumu, vai pret Aizņēmēju tiek uzsākta piedziņa;
8.7.4. ir konstatējamas Aizņēmēja faktiskas maksātnespējas pazīmes vai iesniegts tiesā fiziskās personas maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums attiecībā uz Aizņēmēju.
8.8. Aizdevējam ir pienākums izpildīt visas Līguma saistības, t.sk. atmaksāt Aizdevuma summu, samaksāt Procentus par Aizdevuma summas izmantošanu, Nokavējuma procentus, Līgumsodu un citus maksājumus, kuri Aizņēmējam jāmaksā Aizdevējam saskaņā ar Līgumu līdz Vispārējo noteikumu 8.7.punktā paredzētajā paziņojumā Aizdevēja noteiktā Kredītlīnijas termiņa pēdējai dienai.
8.9. Piedāvājumu Līguma grozījumiem vai papildinājumiem, t.sk. Līguma Vispārējo noteikumu, redakcijai, kāda ir nosūtīta Aizņēmējam e-pastā vai kāda ir publicēta Lietotāja profilā Aizdevum pieteikuma iesniegšanas brīdī, ja Aizņēmējs piesakās Aizdevumam nākošo reizi pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā, Aizdevējs ievieto Lietotāja profilā un pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas nosūta uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Aizņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma saņemšanas rakstveidā pieņem piedāvājumu, noraida vai sniedz savu alternatīvo piedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Aizdevējs. Par izmaiņām, kas attiecas uz maksājumu, kas izriet no Līguma, veikšanu, Aizdevējs informē Aizņēmēju individuāli 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās.
9. Pušu tiesības un pienākumi
9.1. Aizņēmējs apņemas izmantot Aizdevumu personīgā patēriņa vajadzībām, ja vien Aizdevuma pieteikumā nav norādīts noteikts Aizdevuma izmantošanas mērķis.
9.2. Aizņēmējs apņemas savlaicīgi atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu un samaksāt Procentus atbilstoši Līguma noteikumiem un Rēķiniem ar pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu. Ja Līgumā paredzētā maksājuma datums iekrīt sestdienā, svētdienā vai Latvijas Republikā noteiktajā svētku dienā, tāda maksājuma termiņš automātiski tiek pagarināts līdz nākamajai darba dienai.
9.3. Ja mainās Aizņēmēja konts vai jebkura cita Aizņēmēja reģistrācijas vai Līguma darbības laikā sniegtie personas dati vai kontaktinformācija, Aizņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā informē Aizdevēju par izmaiņām, tai skaitā sniedzot informāciju caur savu Lietotāja profilu.
9.4. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja autorizācijas līdzekļi (t.sk., Lietotāja profila lietotāja vārds un Parole) nenonāktu Trešo personu rīcībā. Aizņēmējs nedrīkst Paroli izpaust, nodot vai darīt zināmu Trešajām personām. Ja Aizņēmējam rodas aizdomas, ka Parole varētu kļūt zināma Trešajai personai, Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties par to ziņot Aizdevējam, bloķējot piekļuves tiesības Lietotāja profilam, kā arī turpmāk rīkoties atbilstoši Aizdevēja norādījumiem. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.
9.5. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā vai Lietotāja profilā norādītiem telefonu numuriem, sazināties ar Aizņēmēja darba devēju, lai sasniegtu Aizņēmēju vai pārbaudītu Aizņēmēja sniegto informāciju.
9.6. Aizdevējam ir pienākums bez maksas, saņemot attiecīgu pieprasījumu, nosūtīt Aizņēmējam uz Aizdevuma pieteikumā norādīto e-pasta adresi Aizdevuma atmaksas aprēķinu, norādot maksājumus, kas jāveic Aizņēmējam, to veikšanas periodus, saņemto maksājuma Aizņēmēja saistību izpildes attiecināšanai.
9.7. Aizņēmējam ir tiesības iesniegt Aizdevuma Pieteikumu papīra formā Aizdevēja starpniekam. Aizdevēja starpnieks piedāvā Aizdevēja Līgumu Aizņēmējam un/vai iepazīstina ar to un nepieciešamības gadījumā izskaidro Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijā iekļauto informāciju. Līgumus par Aizdevumu Aizdevuma starpnieks neslēdz.
9.8. Maksu, kas Aizņēmējam jāmaksā Aizdevuma starpniekam par viņa sniegtajiem pakalpojumiem, starpnieks paziņo Aizņēmējam, un Aizņēmējs un Aizdevuma starpnieks par to vienojas pirms Aizņēmējs ir iesniedzis Aizdevuma pieteikumu.
10. Atbildība
10.1. Aizņēmējs atbild Aizdevējam par reģistrācijas laikā, Lietotāja profilā un Aizdevuma pieteikumā minēto, kā arī saskaņā ar Līguma noteikumiem sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību.
10.2. Ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, Aizņēmējs maksā Aizdevējam Nokavējuma procentus atbilstoši Līguma Individuālajā daļā vai, ja Individuālajā daļā nav norādīta, Cenrādī noteiktai likmei. Līguma 8.7.punktā paredzētajos gadījumos, kā arī iesniedzot pieteikumu tiesā saistībā ar Aizņēmēja saistību izpildes kavējumu, var tikt piemērots līgumsods 10% apmērā no Aizdevuma summas.
10.3. Ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteikto maksājumu vismaz 7 dienas, Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt Aizņēmējam rakstveida paziņojumu ar atgādinājumu par parāda esamību un aicinājumu labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā un Lietotāja profilā norādīto faktiskās dzīvesvietas adresi un/vai Aizņēmēja deklarēto adresi.
10.4. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parasto vai ierakstīto vēstuli ar paziņojumu par parāda esamību, Aizdevējam ir tiesības pieprasīt Aizņēmējam izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā EUR 7.00 apmērā katra kavējuma gadījumā.
10.5. Līgumsoda un/vai Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma izpildīt Līgumā minētās saistības.
10.6. Ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības, Aizdevējs ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja tiesībām nodot Aizņēmēja personas datus apstrādei Trešajām personām, kā arī uz citu valsti, kā arī Aizdevēja saistītajiem uzņēmumiem.
10.7. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, t.sk. elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.
10.8. Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, mobilā tālruņa īsziņas (SMS) aizkavēšanās vai mobilā tālruņa īsziņas (SMS) pilnīgas vai daļējas teksta izzušanas dēļ, patiesībai neatbilstošas vai kļūdainas mobilā tālruņa īsziņas (SMS) nosūtīšanas dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.
10.9. Aizņēmējs, noslēdzot ar Aizdevēju Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Aizdevēja izsniegto Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā iekļauto informāciju, saprot to, apzinās tās saturu un būtību.
11. Aizņēmēja datu apstrāde
11.1. Aizdevējs ir LR Datu valsts inspekcijā reģistrēts personas datu pārzinis. Aizdevēja datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Sistēmai ir LR Datu valsts inspekcijā reģistrēti personas datu operatori (par ko var pārliecināties LR Datu valsts inspekcijas mājas lapā http://www.dvi.gov.lv/lv/personas-datuapstrades-un-specialistu-registracijas-kartiba/personas-datu-apstrades-registrs/).Aizdevēja iegūst un apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, personas kods (identifikators), dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati, deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, mobilais un darba tālruņa numurs, e-pasta adrese, norēķinu konta numurs, darbavieta, atrašanās vietu (ģeolokācijas vieta Aizdevēja interneta vietnē veikto darbību laikā), tiešsaistes identifikators (interneta protokola (IP) adrese pieslēguma laikā Aizdevēja interneta vietnei), sīkdatnes. Personas dati tiek iegūti un to apstrādes mērķis ir klientu uzskaite (reģistrēšana), pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana, Aizdevēja likumīgo tiesību realizēšana un Aizdevēja normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšana. Aizdevējs ir reģistrējis savus personas datu apstrādātājus LR Datu valsts inspekcijā (par ko var pārliecināties LR Datu valsts inspekcijas mājas lapā http://www.dvi.gov.lv/lv/personas-datuapstrades-un-specialistu-registracijas-kartiba/personas-datu-apstrades-registrs/), tie ir AS “Crefo birojs”, SIA “Paus Konsults”, SIA “LLS”, SIA “Gelvora”. Aizdevējs izmanto arī citus datu apstrādātājus, kas sniedz Aizdevējam pakalpojumus, nodrošinot Aizdevēja Aizņēmējam adresētās informācijas nodošanu saistībā ar Aizdevuma pieteikumu un/vai Līgumu, kuri atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) Nr. 2016/679 prasībām.
11.2. Aizņēmējs ir informēts un piekrīt, ka Līguma darbības laikā Aizdevējs apstrādās 11.1.punktā uzskaitītos Aizņēmēja personas un kontakta datus. Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju patstāvīgi pieprasīt un iegūt no Trešo personu datubāzēm informāciju, kas nepieciešama Pieteikuma izskatīšanai un Aizņēmēja kredītspējas novērtēšanai. Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju nodrošināt citiem Aizņēmēja kreditoriem (t.sk., nākotnē iespējamajiem kreditoriem) viņu tiesību aizsardzības interesēs iepazīties ar Aizņēmēja kredītinformāciju (kredītvēsturi) un Aizņēmēja vēsturisko maksāšanas disciplīnu pret Aizdevēju, kā arī Aizņēmēja aktuālajām saistībām pret Aizdevēju.
11.3. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs, lai piešķirtu Aizdevumu, iegūs, precizēs un citādi apstrādās Aizņēmēja datus, lai noteiktu Aizņēmēja identitāti, pārbaudītu Aizņēmēja datu pareizību, novērtētu Aizņēmēja kredītspēju, t.sk. pieprasītu izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par ienākumiem un apdrošināšanas periodiem un piekrīt, ka VSAA sniedz šādu informāciju Aizdevējam.
11.4. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja tiesībām nodot Aizņēmēja personas datus apstrādei Trešajām personām Līguma saistību neizpildes gadījumā, kā arī LR normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā, tai skaitā nododot datus uz citu valsti.
11.5. Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju Aizdevēja mātes sabiedrībai, tā valdošajai sabiedrībai un jebkurām valdošās sabiedrības atkarīgajām sabiedrībām, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Aizdevējs, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu apstrādātājiem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai.
12. Konfidencialitāte
12.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tikai normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.
12.2. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas Trešajai personai savu likumisko tiesību realizēšanai. Aizdevējam ir tiesības cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības pret Aizņēmēju trešajām personām bez Aizņēmēja piekrišanas.
13. Līguma termiņš
13.1. Kredītlīnijas termiņš ir norādīts Līguma Individuālajā daļā. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā pielīgto saistību abpusējai izpildei.
13.2. Līgums uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevumu, samaksājis Aizdevējam Procentus, Nokavējuma procentus, Līgumsodu, ja tādi tikuši piemēroti, kā arī citus maksājumus, kuri Aizņēmējam jāmaksā Aizdevējam saskaņā ar Līgumu.
13.3. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to iesniedzot rakstveida paziņojumu Aizdevējam un pirms Līguma izbeigšanas, veicot visus no Līguma izrietošos maksājumus, t.i., saņemto Aizdevuma summas atmaksu, Procentu samaksu proporcionāli izmantotajam laika periodam, kā arī citus no Līguma izrietošos maksājumus. Paziņojums par atkāpšanos no Līguma stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs ir veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju par visām no Līguma izrietošajām saistībām.
13.4. Puses var vienoties par Līguma izbeigšanu atbilstoši abpusējai vienošanās.
13.5. Puses var vienoties par Kredītlīnijas un/vai Minimālā maksājuma summas atmaksas termiņa atlikšanu (pagarināšanu), kas tiek veikta, Aizņēmējam samaksājot procentus par atlikšanās (pagarināšanas perioda) dienu skaitu atbilstoši Līgumā noteiktajai Procentu likmei. Aizdevējs ir tiesīgs pagarināt Kredītlīnijas termiņu par Minimālā maksājuma summas atlikšana (pagarināšanas) periodu. Minimālā maksājuma atlikšanas (pagarināšanas) rezultātā nākamā Minimālā maksājuma samaksas termiņš tiek pārcelts par maksājuma atlikšanas (pagarināšanas) dienu skaitu, no Procentu perioda tiek izslēgts maksājuma atlikšanas (pagarināšanas) termiņš, par kuru procenti tiek aprēķināti un apmaksāti atsevišķi Pagarināšanas komisijas veidā, kas norādīta Lietotāja profilā un/vai Aizdevēja rakstiski sniegtā informācijā.
Citi noteikumi
14.1. Ja Līgums ir noslēgts elektroniskā formā, Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. Par atkārtotu dokumentu nosūtīšanu Aizdevējs ir tiesīgs piemērot Cenrādī noteikto komisijas maksu.
14.2. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Lietotāja profilā.
14.3. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Rēķinu, uzskatāma par saņemtu 7. kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par vēstules pieņemšanu pastā.
14.4. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14.5. Aizņēmēja kā patērētāja tiesību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, adrese: Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010.

***