• +371 25 211 221
  • Cēsu iela 31 k-1, Rīga, LV-1012, Latvija
  • info@minicredit.lv

MiniCredit ir saņēmusi jauno licenci

Kategorija: Jaunumi
credit 5

No 08.11.2016. stājās spēkā jaunā MiniCredit licence patēriņa kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Ko nozīmē licence, kam tā ir vajadzīga un kādus pakalpojumus var sniegt tās saņēmējs?

Latvijas Republikā ir aizliegts izsniegt aizdevumus patērētājiem, t.i., fiziskām personām, kuras aizņemas savām personīgajām vajadzībām, kuras nav saistītas ar tās uzņēmējdarbību. Licence nozīmē, ka uzraudzības iestāde - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, ir veicis pakalpojuma sniedzēja un tā piedāvāto pakalpojumu atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu. Licencē netiek norādīts, kādus kreditēšanas veidus tieši pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt, to saraksts ir pieejams http://www.ptac.gov.lv/lv/table/kapitalsabiedribas-kuras-sanemu-licenci-pateretaju-krediteanas-pakalpojumu-sniegsanai; šeit var arī pārliecināties, vai pakalpojuma sniedzējam izsniegtā licence joprojām ir spēkā.

No 2016.gada licences patēriņa kredītu sniedzējiem tiek izsniegtas bez termiņa ierobežojuma, bet tas nenozīmē, ka licence nevar tikt atsaukta vēlāk, ja kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs savā darbībā neievēro normatīvo aktu prasības, piemēram, piemēro likumam neatbilstošu likmi kredītu pagarinājumu maksai, pārkāpj kopējo ar likumu noteikto ierobežojumu jebkura ienākuma gūšanai, neievēro kreditēšanas pakalpojumu sniegšanā noteikto kreditora pienākumu pirms kredīta piešķiršanas pārbaudīt klienta kredītspēju un pieļaut situāciju, kad klientam kredītsaistību izpilde varētu radīt pārmērīgas grūtības. Šie ir biežākie kreditētāju darbības pārkāpumi, bet ir sastopami ne tikai normatīvo aktu, bet ētisko normu pārkāpumi, piedāvājot patērētājam kopā ar kredīta izsniegšanu it kā neobligātus pakalpojumus - obligātu papildu garantijas iegādi precēm, kuras iegādātas uz nomaksu, trešajam, ceturtajam un nākamajiem gadiem arī tad, ja vidējais preces lietošanas termiņš ir līdz diviem gadiem, vai kredītriska apdrošināšana ar nelielu apdrošināto risku sarakstu (risks ir nevēlams gadījums, kuram iestājoties, ir paredzama apdrošinātāja atbildība samaksāt kreditoram kredīta maksājumu, pie kam bieži vien ar regresa tiesību, t.i., atprasot vēlāk samaksātos maksājumus no kredīta ņēmēja) un daudziem izņēmumiem no apdrošināšanas gadījuma (apstākļi, kas atbrīvo apdrošinātāju no pienākuma maksāt).

MiniCredit pakalpojumos visas izmaksas ir tikai tādas, kādas tās ir uzrādītas līgumā, nav nekādu obligātu vai neobligātu papildu pakalpojumu, kas kopsummā sadārdzina kopējās klienta izmaksas. Mēs savā praksē lielu uzsvaru liekam patiesai klienta kredītspējas izvērtēšanai, lai, sniedzot pakalpojumus, klientam palīdzētu sasniegt labumu vai sasniegt to ātrāk, nepieļaujot, ka klients nokļūst bezizejas situācijā, kuru sāk apzināties mēnesi pēc kredīta saņemšanas. Mēs ļoti lielu uzmanību veltām kreditēšanas darījuma noteikumu izskaidrošanai klientiem, uzdodam klientiem jautājumus, lai dialoga gaitā pārliecinātos, ka sniegtā informācija ir pilnībā saprotama un klientam pieņemama, dodot iespēju koriģēt noteikumus, rodot kompromisu.

Visapjomīgākā sadarbība ar klientu notiek, izskatot refinansēšanas kredītpieteikumus; pieteikuma izskatīšanas gaitā MiniCredit liek klientiem piedalīties savu kreditēšanas izmaksu aprēķinā, palīdzot apzināties faktisko kredītsaistību summu un izdevumus, kas pazūd neskaitāmo kredītu ņemšanā, pagarināšanā un dzēšanā un atkal jaunu ņemšanā.

Piedodiet, lūdzu, ja mēs atteicām. Mēs apstiprinām darījumu, ja ir pietiekama kredītspēja, nav saskatāmas faktiskās maksātnespējas pazīmes (klients maksā, bet viņa paša personīgie līdzekļi, piemēram, darba alga, nav pietiekami maksājumu izpildei) un mēs gūstam pārliecību, ka klients ir apzinājies pārmērīgo kredītu postu un bezizeju, kurā nokļūst, kad aizņemas un pārstāj rēķināt līdzi, cik patiesībā mēnesī no ģimenes budžeta tiek iztērēts kredītu apkalpošanai, iztrūkstošo summu aizstājot ar jaunu kredītu. Ja mēs atteicām, tad visticamākais neguvām pārliecību, ka tas ir klienta pārdomāts un atbildīgs solis, lai atbrīvotos no nospiedošās situācijas, līdz ar to pastāv risks jaunu kredītu ņemšanai, vai arī uzskatām, ka kredīta refinansēšana nav iespējama, jo kopējā kredītu summa nav atbilstoša ienākumiem un klients nespēs pienācīgi pildīt kredītsaistības.


Būsim atbildīgi viens par otru!

MiniCredit:
Latvijā